ระบบลงทะเบียนเงินช่วยเหลือนักศึกษา
(COVID-19 Relief Fund for Students)
Khon Kaen University

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น